Tällaista vuodelle 2016

Muutoksia ja muistettavaa veroista ja muusta vuodelle 2016


ALV-alarajahuojennus
Verottaja on päivittänyt alv-alarajahuojennukseen liittyvää ohjeistustaan 1.1.2016
voimaan tulevan lakimuutoksen johdosta.
Pieni liikevaihto oikeuttaa arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan liittyvän
veronhuojennuksen arvonlisäverosta. Liikevaihto ratkaisee, saako yritys huojennusta
ja kuinka paljon. Arvonlisäverotuksessa sovellettavan ns. vähäisen liiketoiminnan ja
siihen liittyvän alarajahuojennuksen euro-rajoja korotetaan 1.1.2016 alkavalta
tilikaudelta lähtien. Alv-verovelvollisuuden alaraja nostetaan 8.500 eurosta 10.000
euroon ja verovelvollisuuden alarajaan liittyvän verohuojennuksen yläraja 22.500
eurosta 30.000 euroon


Automaattinen verotietojenvaihto
Automaattinen kansainvälinen verotietojenvaihto alkaa vuonna 2017, jolloin
vaihdetaan tilitietoja vuodelta 2016. Mukana ovat kaikki EU-maat sekä monia
veroparatiiseiksi tituleerattuja alueita ja valtioita, mm. Sveitsi. Mitä tämä käytännössä
tarkoittaa jää nähtäväksi. Todennäköistä on, että se koskee ainakin pankkitilejä.


Luovutustappioiden vähennysoikeutta laajennetaan
Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen luovutustappioiden
verovähennysoikeuden laajentamisesta. Laajennus koskee yksityishenkilöitä ja
kotimaisia kuolinpesiä, ei siis esim. osakeyhtiöitä. Muutos tulee voimaan vuonna
2016.
Vuonna 2015 ja sitä ennen syntyneiden luovutustappioiden vähentäminen säilyy
ennallaan. 2015 ja vanhemmat tappiot vähennetään edelleen vain omaisuuden
luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena sitä
mukaan kuin voittoa kertyy.
Verovuonna 2016 ja sen jälkeen syntynyt luonnollisen henkilön ja kotimaisen
kuolinpesän verotuksessa vähennyskelpoinen luovutustappio, joka jää vähentämättä
omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta, vähennetään puhtaasta pääomatulosta
ennen muita pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä. Luovutusvoittojen lisäksi tappioita
voi jatkossa siis myös vähentää myös esim. osinkotuloista ja vuokratuloista.
Omaisuuden luovutuksesta syntynyttä tappiota ei kuitenkaan jatkossakaan oteta
huomioon pääomatulojen alijäämää vahvistettaessa. Ns. menetykset, esim.
kapitalisaatiosopimuksesta tai muusta saamisesta aiheutunut tappio ei jatkossakaan
ole TVL-verotuksessa vähennyskelpoinen. Tähän toki olemassa poikkeuksia ja
ennakoinnilla vältettävissä.


Ns . SVOP-palautus
Kertauksena viime vuodelta. Myös listaamattomasta yhtiöstä saatujen vapaan oman
pääoman rahastosta jaettujen varojen (SVOP) verotus muuttui 1.1.2014. Sidotun
oman pääoman eri rahastoista tapahtuvasta jaosta ja yhtiön omia osakkeita
hankkimalla tai lunastamalla tapahtuvasta jaosta ja yhtiön purkautumisessa saatujen
varojen verotuksesta ei ole annettu uusia säännöksiä.
Ns. SVOP-jako verotetaan luonnollisella henkilöllä lähtökohtaisesti osingon tavoin.
Jos vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan verovelvolliselle palautusta hänen
yhtiöön tekemälle pääomasijoitukselle, verotetaan varojen jako luovutuksena eli
luovutusvoittoa koskevien säännösten mukaan jos
- pääomasijoituksen tekemisestä on varoja jaettaessa kulunut enintään 10 vuotta
ja
- verovelvollinen esittää luotettavan selvityksen edellytysten täyttymisestä.
Jaettaessa SVOP-varoja verovuosina 2014 ja 2015 jaetaan palautukset kahteen eri
ryhmään. Ennen 1.1.2014 tehtyjen sijoitusten osalta merkitystä ei ole
sijoituksentekoajankohdalla. Myöskään ei ole merkitystä kuka on tehnyt sijoituksen
jakajayhtiöön. Ennen 1.1.2014 tehtyihin pääomasijoituksiin sovelletaan vanhaa
verotuskäytäntöä eli palautukset katsotaan pääomanpalautukseksi siinä suhteessa,
jossa sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan kertyneet varat ovat muodostuneet
pääomasijoituksista, ja muutoin osingoksi. 1.1.2014 ja sen jälkeen tehtyjen sijoitusten
on oltava osakkeenomistajan tekemiä, palautuksen on tapahduttava 10 vuoden
kuluessa sijoituksen tekemisestä ja verovelvollisen on esitettävä luotettava selvitys
vapaan omanpääomasijoituksen edellytysten täyttymisestä. Näitä siirtymäsäännöksiä
ei sovelleta enää verovuonna 2016, eli jos jaettavaa on, olisi suositeltavaa tehdä jako
vielä 2015.


Hallitusohjelmaan sisältyneitä muutoksia verotukseen
Hallitusohjelmassa esitettiin mm. seuraavaa. Veneille ja moottoriajoneuvoille (siis
myös muille kuin autoille) tulisi vuotuinen vero. Tämä edellyttää toimivaa rekisteriä.
Venerekisteriähän on jo muutama vuosi kehitetty. Tod.näk. juuri tämä mielessä? Voi
olla, että saamme myös tämän veron maksettavaksemme jo 2017.
Hallitusohjelmassa esitetään myös, että osakeyhtiöiden ns. tulolähdejaosta
luovuttaisiin tappioiden osalta. Toisin sanoen yhden tulolajin tappio olisi
vähennettävissä toisen tulolajin voitosta. Vaikuttaa siltä, että koko tulolähdejaosta ei
malteta luopua edes osakeyhtiöiden osalta. Tätä on luvattu ja odotettu kymmeniä
vuosia, saa nähdä toteutuisiko tällä kertaa?
Tullin verotustehtäviä siirrettäneen verottajalle.


Peruskorko nollaan
Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 0,00 prosenttia 1.1.2016 alkaen
vuoden 2016 kesäkuun loppuun asti. Peruskorko on 1.7.2015 alkaen ollut 0,25
prosenttia.


Kirjanpitolaki uudistuu
Hallitus on antanut esityksen kirjanpitolaina uudistamisesta. Lakia ei ole tätä
kirjoitettaessa vielä vahvistettu, mutta tarkoitus on, että näin tehtäisiin ja vielä ennen
vuodenvaihdetta.
Hallituksen esityksen mukaan: ”esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lukuisia kohtia
kirjanpitolaissa. Muutokset perustuvat keskeisesti vuoden 2013 tilinpäätösdirektiivin
täytäntöönpanoon. Muutoksilla kevennettäisiin tilinpäätössääntelystä etenkin
pienyrityksille aiheutuvaa hallinnollista rasitetta. Laki mahdollistaisi kirjanpidon
tietoteknisen välineistön kehityksen huomioimisen. Kirjanpitolainsäädäntö
selkeytyisi, kun uudistetussa rakenteessa pieniä ja mikroyrityksiä koskevat
tilinpäätössäännökset siirrettäisiin omaksi kokonaisuudekseen, erilliseen asetukseen.
Yrittäjä saisi siten tyhjentävän tiedon, mitkä seikat tulee esittää tilinpäätöksessä.
Lisäksi osakeyhtiö- ja osuuskuntalakiin sekä luottolaitos- ja säästöpankkilakiin
tehtäisiin kirjanpitolain uudistamisesta johtuvia tarkistuksia. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2016.

Uudessa laissa sovelletaan myös tällaista jaottelua:
Liikevaihto tase henkilöä muuta
Mikroyritys 0,7 ME 0,35 ME 10 hlö
Pienyritys/-konserni 12 ME 6,0 ME 50 hlö
Keski.koko.-yritys/-konserni 40 ME 20 ME 250 hlö jos enintään 1 täyttyy konserni-tp, toimintakertomus
Suuryritys / - konserni 40 ME 20 ME 250 hlö jos vähintään 2 täyttyy konserni-tp, toimintakertomus & rahoituslaskelma


Uudistettu kirjanpitolaki astuu voimaan niin, että sitä tulisi noudattaa 1.1.2016 tai sen
jälkeen alkavilla tilikausilla. Lakia olisi haluttaessa mahdollista soveltaa myös
sellaisiin tilinpäätöksiin aiemmilta tilikausilta, jotka laaditaan kirjanpitolain
muutoksen voimaantulon jälkeen.
Kirjanpitolain uudistukset heijastuvat myös osakeyhtiölakiin
Hallituksen esittää myös muutoksia kolmeen osakeyhtiölain kohtaan:
- ns. mikro- ja pienyritykset vapautetaan osakeyhtiölain mukaisten
toimintakertomustietojen antamisesta
- ns. pienkonsernin ei tarvitse laatia konsernitilinpäätöstä, ei vaikka emoyhtiö
jakaisi varoja osakkeenomistajille tai emoyhtiö on julkinen osakeyhtiö.
- aktivoidut kehitysmenot vähentävät yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa.
Kaikesta yllä sanotusta huolimatta, muutokset eivät juuri muuta sitä tapaa jolla
kirjanpitoa ja tilinpäätöksi on tähänkin asti tehty. Konsernitilinpäätöksen
laatimisvelvollisuuden poistuminen voitonjakotilanteessa lienee suurin käytännön
tilinpäätöstyöhön vaikuttava tekijä.


Sotu- Tyel yms 2016
1.1.2016 alkaen TyEL-maksu on keskimäärin 24 prosenttia palkasta. Maksu pysyy
siis suunilleen samana kuin vuonna 2015.
Vuoden 2015 tapaan työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiaalla 5,7 prosenttia ja 53
vuotta täyttäneellä 7,2 prosenttia palkasta vuonna 2016. Työnantajan osuus jää
keskimäärin 18 prosenttiin palkoista.
Yrittäjien eläkemaksu kevenee aavistuksen 2016. Alle 53-vuotiailla YEL-maksu on
23,6 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneillä 25,1 prosenttia ilmoitetusta YEL-tulosta.
Sotu-maksu 2016 on 2,12 % ja sitä sovelletaan vuonna 2016 maksettaviin
palkkoihin, palkan ansaitsemisajalla ei ole merkitystä. Työnantajan
sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle
maksetuista palkoista.


Pääomatulovero nousee 2016
Pääomatuloveron ylempää verokanta noussee 34 %:iin. Tähän maksuluokkaan pääsee
kun verotettava pääomatulo ylittää 30.000 euroa. Tätä kirjoitettaessa lakia ei ole vielä
vahvistettu.


Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna ja luontoisedut 2016
Ravintoedun arvo on 6,30 € ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle
aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä
on vähintään 6,30 € ja enintään 10,20 €. Jos tämä määrä alittaa 6,30 € tai ylittää 10,20
€, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden kustannusten
arvonlisäveron määrää.
Työnantajan palkansaajan kotiin kustantamasta puhelimesta muodostuvan
puhelinedun raha-arvo on 20 euroa kuukaudessa. Edun arvo kattaa puheluista
aiheutuneet kustannukset.
Työnantajan palkansaajalle kustantaman matkapuhelimen luontoisetuarvo on 20 euroa
kuukaudessa. Edun arvo kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä
aiheutuneet kustannukset.
Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta
suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:
Kulkuneuvo Korvauksen enimmäismäärä
auto 43 senttiä kilometriltä, jota korotetaan
 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon
kiinnitettynä
 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen
edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
 21 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen
edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman
kuljettamista autoon kiinnitettynä
 3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista
koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai
joiden koko on suuri
 3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien
tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
 9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen
edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta
liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten
kilometrien osalta
moottorivene,
enintään 50 hv
74 senttiä kilometriltä
moottorivene,
yli 50 hv
108 senttiä kilometriltä
moottorikelkka 102 senttiä kilometriltä
mönkijä 96 senttiä kilometriltä
moottoripyörä 32 senttiä kilometriltä
mopo 17 senttiä kilometriltä
muu
kulkuneuvo
10 senttiä kilometriltä
Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita
henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan 1 momentissa
tarkoitettujen korvausten enimmäismääriä 3 senttiä kilometriltä kutakin mukana
seuraavaa henkilöä kohden.
Jos palkansaaja, jolla on Verohallinnon luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa
päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan
suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle
korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 11 senttiä kilometriltä.
Päivärahalla tarkoitetaan korvausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden
elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei
lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta.
Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15
kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta,
riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi
oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.
Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:
Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä
euro
yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40
kun matkaan käytetty aika ylittää
viimeisen täyden matkavuorokauden
- vähintään 2 tunnilla 19
- yli 6 tunnilla 40
Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan
sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista
määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja
osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:
Maa tai alue
Päivärahan
enimmäismäärä
euro
Afganistan 55
Alankomaat 65
Albania 52
Algeria 64
Andorra 58
Angola 95
Antigua ja Barbuda 74
Arabiemiirikunnat 71
Argentiina 47
Armenia 52
Aruba 54
Australia 63
Azerbaidžan 65
Azorit 59
Bahama 75
Bahrain 71
Bangladesh 55
Barbados 65
Belgia 61
Belize 47
Benin 43
Bermuda 74
Bhutan 41
Bolivia 38
Bosnia ja Hertsegovina 50
Botswana 40
Brasilia 55
Britannia 70
Lontoo ja Edinburgh 74
Brunei 40
Bulgaria 51
Burkina Faso 38
Burundi 47
Chile 49
Cookinsaaret 62
Costa Rica 55
Curaçao 49
Djibouti 64
Dominica 54
Dominikaaninen tasavalta 59
Ecuador 57
Egypti 57
El Salvador 49
Eritrea 53
Espanja 62
Etelä-Afrikka 45
Etelä-Sudan 54
Etiopia 49
Fidži 44
Filippiinit 59
Färsaaret 53
Gabon 74
Gambia 40
Georgia 45
Ghana 44
Grenada 63
Grönlanti 54
Guadeloupe 50
Guatemala 54
Guinea 59
Guinea-Bissau 35
Guyana 42
Haiti 51
Honduras 45
Indonesia 44
Intia 47
Irak 65
Iran 49
Irlanti 66
Islanti 68
Israel 74
Italia 64
Itä-Timor 45
Itävalta 62
Jamaika 54
Japani 71
Jemen 65
Jordania 74
Kambodža 53
Kamerun 49
Kanada 64
Kanarian saaret 60
Kap Verde 42
Kazakstan 52
Kenia 58
Keski-Afrikan tasavalta 53
Kiina 68
Hongkong 70
Macao 66
Kirgisia 45
Kolumbia 50
Komorit 43
Kongo (Kongo-Brazzaville) 51
Kongon demokraattinen tasavalta (Kongo-Kinshasa) 70
Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-
Korea)
66
Korean tasavalta (Etelä-Korea) 79
Kosovo 45
Kreikka 59
Kroatia 60
Kuuba 58
Kuwait 68
Kypros 60
Laos 50
Latvia 50
Lesotho 34
Libanon 69
Liberia 56
Libya 63
Liechtenstein 70
Liettua 48
Luxemburg 64
Madagaskar 36
Madeira 58
Makedonia 51
Malawi 50
Malediivit 62
Malesia 47
Mali 41
Malta 62
Marokko 63
Marshallinsaaret 61
Martinique 52
Mauritania 52
Mauritius 51
Meksiko 54
Mikronesia 55
Moldova 40
Monaco 68
Mongolia 46
Montenegro 52
Mosambik 44
Myanmar (Burma) 51
Namibia 34
Neitsytsaaret (USA) 48
Nepal 40
Nicaragua 45
Niger 44
Nigeria 79
Norja 68
Norsunluurannikko 71
Oman 66
Pakistan 39
Palau 64
Palestiinalaisalue 66
Panama 56
Papua-Uusi-Guinea 60
Paraguay 34
Peru 58
Portugali 60
Puerto Rico 57
Puola 56
Qatar 70
Ranska 66
Romania 54
Ruanda 42
Ruotsi 63
Saint Kitts ja Nevis 65
Saint Lucia 74
Saint Vincent ja Grenadiinit 70
Saksa 61
Salomonsaaret 50
Sambia 59
Samoa 49
San Marino 57
São Tomé ja Príncipe 61
Saudi-Arabia 68
Senegal 48
Serbia 55
Seychellit 70
Sierra Leone 58
Singapore 67
Slovakia 57
Slovenia 57
Somalia 56
Sri Lanka 47
Sudan 61
Suriname 54
Swazimaa 35
Sveitsi 76
Syyria 63
Tadžikistan 47
Taiwan 60
Tansania 43
Tanska 68
Thaimaa 56
Togo 48
Tonga 44
Trinidad ja Tobago 71
Tšad 53
Tšekki 55
Tunisia 57
Turkki 52
Istanbul 54
Turkmenistan 60
Uganda 35
Ukraina 53
Unkari 54
Uruguay 50
Uusi-Seelanti 60
Uzbekistan 53
Valko-Venäjä 43
Vanuatu 55
Venezuela 90
Venäjä 50
Moskova 62
Pietari 57
Vietnam 55
Viro 51
Yhdysvallat 67
New York, Los Angeles, Washington 73
Zimbabwe 49
Maa, jota ei ole erikseen mainittu 45

Samma på svenska och översätts vid behov.