2017 budjetin veromuutoksia

Ansiotulojen verotus

Työn verotusta luvataan helpottaa yhteensä 515 miljoonaa euroa. Lisäksi ansiotuloveroperusteisiin tehdään kuluttajahintaindeksin nousua vastaava 178 miljoonan tarkistus

 

Asuntolainojen korkovähennys

Asuntolainakorkojen vähennyskelpoisuutta rajataan lisää. 2017 vähennyskelpoinen osuus korkomenoista on 45 %. Kotitalousvähennystä korotetaan 45 %:sta 50 %:iin työkorvauksen osalta. 

 

Yrittäjävähennys

Uusi yrittäjävähennys tulee, sen suuruus on viisi prosenttia elinkeinotoiminnan, maatalouden ja porotalouden tuloksesta. Metsätalouden verotuksessa huomioidaan vastaavan suuruinen vähennys. 

 

 

ALV

Arvonlisäveron maksuperusteinen tilitys olisi jatkossa mahdollinen. Myös arvonlisäveron pidempiin tilitysjaksoihin oikeuttavia liikevaihtorajoja nostetaan.

 

Perintö- ja lahjaverotus

Perintö- ja lahjaverotusta luvataan keventää. Veroprosentteja alennetaan lahja- ja perintöveroasteikkojen veroluokissa paitsi lahjaveron I veroluokan ensimmäistä porrasta. Tämän verolajin veropohjaa laajennetaan poistamalla kuoleman perusteella maksettavan vakuutuskorvauksen ja siihen verrattavan taloudellisen tuen osittainen perintöverovapaus. Puolisovähennys korotetaan 60.000 eurosta 90.000 euroon ja alaikäisyysvähennys 40.000 eurosta 60.000 euroon.

 

 

Tulolähdejako poistuu (tai sitten ei)

Taas kerran käynnistetään valmistelu tulolähdejaosta luopumiseksi osakeyhtiöiden kohdalla vuonna 2018. Tästä on tosin puhuttu viimeisest 30 vuotta. Mutta jospa tällä kerralla päästäsiin maaliin asti?

 

 

Tupakka- ja makeisvero

Tupakkaveroa korotetaan asteittain vuosina 2016–2019. Vuonna 2017 tupakkaveroa korotetaan kaksivaiheisesti, vuoden alusta sekä heinäkuun alusta. Myös sähkösavukkeet tulevat verotuksen piiriin. 

Makeisten ja jäätelön vero poistetaan, siksi, että Euroopan komissio on epäillyt veroon liittyvän kiellettyä valtiontukea veron ulkopuolelle jääville tuotteille. Myös virvoitusjuomaveron veropohjaan tehdään muutoksia. 

 

 

Vene- ja mp-vero tulee

Rekisteröityjen veneiden ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuotuinen vero otetaan käyttöön 1.5.2017 lähtien.

 

 

Kiinteistövero

Kiinteistöveroa korotetaan hallitusohjelmassa olevan linjauksen lisäksi 50 miljoonalla eurolla. Korotuksesta noin 9 miljoonaa euroa kohdistuu rakentamattoman, asuinkäyttöön kaavoitetun rakennusmaan kiinteistöveroon. Loput korotuksesta toteutetaan korottamalla yleistä ja asuinrakennusten kiinteistöveroa. 

 

 

Muutoksia yritysverotukseen

Valtiovarainministeriö tiedottaa asettaneensa yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän tarkastelemaan yritysverotuksen nykyistä tasoa ja mallia kilpailukyvyn, talouskasvun ja tuottavuuden kannalta. 
Hallitus tarkastelee yritysverotusta keväällä 2017 niin sanotun puoliväliriihen yhteydessä.

Työryhmä tarkastelee myös yritysten aineellisen ja aineettoman pääoman investointien verokohtelua sekä osaamisen verokohtelua. Siltä osin kuin käsiteltävät asiat kytkeytyvät osinkoverotukseen tai muuhun henkilöverotukseen, myös näiden veromuotojen tarkastelu kuuluu työryhmän toimeksiantoon.

Työryhmä esittää myös asiantuntijanäkemyksen investointien edistämiseksi tarkoitetun varauksen käyttöönotosta yritysverotuksessa. Lisäksi työryhmä käsittelee hallitusohjelmassa mainitut osinkoverotuksesta tehtävät erillisselvitykset, joista toinen koskee First North -kauppapaikalle listautuvien yhtiöiden osinkoverotusta ja toinen pienten osinkotulojen verovapautta