Perinteinen kesäfaksi

Meinasimme olla heinäkuun lomilla.

Jos sallitte niin muutama rivi työasiaa, jos ei muuta niin syksyä varten.

 

Uuden hallituksen verolinjauksia:

 

Suunnitellaan käyttöön otettavaksi 5 %:n yrittäjävähennys liikkeen-, ammatin-, maa-, metsätalouden-, porotaloudenharjoittajille sekä elinkeino- ja verotusyhtymille.

 

Edistetään sukupolvenvaihdosta perintöveroa keventämällä sekä arvioidaan muut kehittämistarpeet. Muutama kommentti tähän. Veikkauksemme on, että tämä tarkoittaa sitä, että viimeisimmät perintö- ja lahjaveron korotukset perutaan. Noin yleisesti olemme sitä mieltä, että esim. sukupolvenvaihdoksen toteuttamista ei kannata lykätä mahdollisen tulevan veronalennuksen odottamisen takia. Jo nykyisin voidaan useimmat sukupolvenvaihdokset toteuttaa hyvin pienin verokustannuksin. Tästä asiasta lisää:

 

http://www.businessopas.fi/yritysjrjestelyt/sukupolvenvaihdos-tarjoaa-hyvat-verohyodyt

 

 

Muutetaan omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennyskelpoiseksi pääomatulosta tietyin rajoituksin.

 

Muutetaan osakkeiden luovutusvoittoverotusta ja tuloverotusta niin, että listaamattomien työnantajayhtiöiden osakkeiden ja osakeoptioiden luovuttaminen avainhenkilöille olisi mahdollista pääomasijoittajaa alemmalla arvolla ilman veroseuraamuksia.

 

Yksityishenkilöiden korkeakouluille tekemien lahjoitusten verovähennyksen yläraja nostettaisiin 500.000 euroon.

 

Tappioiden vähentämisoikeutta suunnitellaan muutettavaksi niin, että TVL-tulolähteen tappiot olisivat vähennettävissä EVL-tulolähteen tulosta. Tätä on luvattu ennenkin. Oma muistikuvanne on, että ainakin viimeiset 20 vuotta.

 

Pienten arvonlisäverovelvollisten osalta kaavaillaan maksuperusteisen alv-tilityksen sallimista.

 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 23.6. autoveroalennuksesta ja sen toteuttamistavasta. Autoveron määrä alenee autoilla, joiden ominaishiilidioksidipäästö on enintään 140 g/km. Veronalennus toteutetaan neljässä samansuuruisessa vaiheessa vuosina 2016-2019. Veronalennus painottuu selvästi ns. pienipäästöisten autojen eduksi. Hallituksen esitys autoverolain muuttamisesta annetaan syksyllä. Esitys menee tämän jälkeen eduskunnan käsiteltäväksi, ja eduskunta päättää loppuvuoden aikana lain lopullisesta sisällöstä ja hyväksymisestä.

 

Kiinteistöverotusta kiristetään.

 

Säätiöiden ja yhdistysten verokohtelu selvitetään. Tätäkin on yritetty aikaisemmin. Muutama vuosi sitten oli havaittavissa melkoista intoa näiden kolmannen sektorin toimijoiden yleisemmällekin verollepanolle. Toivotaan, että siihen ei nyt päädytä.

 

Mutta kuten aikaisemmin, yllä sanottu on poimintoja hallitusohjelmasta. Ei lakeja, ei edes hallituksen esityksiä laeiksi. Jää nähtäväksi mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

 

 

 

Asunto-osakeyhtiön osakkaan omien remonttien hyvittäminen

 

Tiesitkö muuten, että: asunto-osakeyhtiölaina 6 luvun 32 §:n mukaan: ”Yhtiökokous päättää 26 §:ssä tarkoitetulla enemmistöllä uudistusta varten osakkeenomistajalta perittävän yhtiövastikkeen alentamisesta, jos osakkeenomistajan huoneistossa aiemmin tehty työ vähentää yhtiölle aiheutuvia kustannuksia. Sama koskee kunnossapitoa varten perittävän yhtiövastikkeen alentamista, jos osakkeenomistajan aiemmin tekemä työ vähentää yhtiölle aiheutuvia kustannuksia. Alennusta laskettaessa otetaan huomioon yhtiölle tuleva säästö ja osakkeenomistajan yhtiövastikeperusteen mukainen maksuvelvollisuus. Alennuksen enimmäismäärä on pienempi näistä.”

 

Eli, osakkaan itse maksama remontti voidaan hyvittää esim. taloyhtiön putkiremontin yhteydessä. Mutta vain jos osakas näyttää, että ” osakkeenomistajan aiemmin tekemä työ vähentää yhtiölle aiheutuvia kustannuksia”. Hyvityksen saaminen edellyttää osakkaan oma aktiivisuutta ja sen osoittamista, että teettämänsä remontti todella hyödyttää taloyhtiötä.

 

 
Varainsiirtoveron vähennyskelpoisuudesta
Osakkeenomistajien puolesta maksettua varainsiirtoveroa ei pidetty vähennyskelpoisena menona osingon maksajayhtiön verotuksessa

KHO:2015:84

 

 

”A Oyj luopui liiketoiminnasta, jota harjoitettiin sen tytäryhtiössä B Oy:ssä, johon yhtiö jäi osaomistajaksi. A Oyj jakoi yhtiökokouksensa päätöksellä 86 prosenttia B Oyj:n osakkeista osinkoina omille osakkeenomistajilleen (B Oyj:n listautumisanti). Yhtiökokous oli samalla päättänyt, että A Oyj vastaisi varainsiirtoverosta osakkeiden siirtyessä osinkona osakkeenomistajille. A Oyj:llä, joka oli veroilmoituksessaan ilmoittanut varainsiirtoveron vähennyskelpoisena menona, ei ollut oikeutta vähentää varainsiirtoveroa tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneena menona. Verovuosi 2010. Äänestys 3–2. ”

 

 

Muutama sana perintö- ja lahjaverosta

 

Verottaja on julkaissut 23.6.2015 päivätyn ohjeen ”Ositus- ja perinnönjakosopimus perintöverotuksessa” (dnro A78/200/2015), josta alla muutama poiminta mietittäväksi omia järjestelyjä suunniteltaessa.

 

” Jos perillinen luopuu koko perinnöstä ehdoitta (niin sanottu verotuksessa tehokas luopuminen), määrätään perintövero luopujan sijaan tuleville perillisille. Samoin testamentista, lakiosasta tai tasingosta voidaan luopua verotuksellisesti tehokkaasti, jos luopuja ei määrää jäämistön omaisuudesta mitään luopumisen yhteydessä. Tällöin perintöverotus toimitetaan laskennallisen osituksen ja perinnönjaon perusteella eikä oikeutta, josta on luovuttu, oteta miltään osin verotuksen perusteeksi.

Tasingosta, lakiosasta ja testamentista voi luopua myös rajoitetusti. Kun tasingosta, lakiosasta tai testamentista on luovuttu osittain, toimitetaan perintöverotus muuten laskennallisten osuuksien mukaan, mutta kyseisistä oikeuksista otetaan huomioon luopujan perintöverotuksessa vain se osa, josta ei ole luovuttu (niin sanottu ryhdytty osuus). Näistä oikeuksista ei voida kuitenkaan luopua enää sen jälkeen, kun ajan kulumisen tai jonkin muun seikan perusteella voidaan havaita oikeuksiin tosiasiallisesti ryhdytyn.”

 

” Perintö- ja lahjaverolain 55 §:n mukaisen sukupolvenvaihdoshuojennuksen saamiseen ei riitä, että jäämistöön kuuluu maatila tai muuta yritysomaisuutta, vaan omaisuudella pitää myös jatkaa huojennukseen oikeuttavaa toimintaa. Myönnetty verohuojennus voidaan myös myöhemmin maksuunpanna korotettuna, jos pääosa huojennetusta omaisuudesta luovutetaan.

Sukupolvenvaihdoshuojennus ei vaikuta varsinaiseen perintöveroon, vaan perintöveron laskemisen jälkeen tehdään maksettavan veron määrää alentava maksuunpanohuojennus. Tämän vuoksi sukupolvenvaihdoshuojennuksen kohdalla voidaan antaa muuta perintöverotusta suurempi merkitys perinnönjakosopimuksen sisällölle. Jakosopimuksella voidaan osoittaa, että huojennukseen oikeuttava omaisuuserä sisältyy perillisen perintöosaan ja perinnönjakosopimus voidaan ottaa huomioon huojennuksen suuruuteen vaikuttavana tekijänä. Huojennuksen edellytysten pitää aina täyttyä ja huojennusta on vaadittava ennen perintöverotuksen toimittamista.”

 

 

Osingoista ja niiden ennakonpidätyksistä

Verottaja on myös ohjeistanut osinkojen ennakonpidätyksestä ohjeella Ennakonpidätys osingosta ja Verohallinnolle annettavat ilmoitukset.Tästä siitä muutama poiminta.

” Julkisesti noteeratun yhtiön jakamasta osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa, kun saajana on luonnollinen henkilö tai kotimainen kuolinpesä.

Luonnollisen henkilön tai kotimaisen kuolinpesän muulta kuin julkisesti noteeratulta yhtiöltä saamasta osingosta 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa siltä osin kuin osingon määrä vastaa enintään osakkeiden matemaattiselle arvolle laskettua 8 prosentin vuotuista tuottoa. Jos osingonsaajan verovuonna saamien tällaisten osinkojen yhteismäärä ylittää 150 000 euroa, ylimenevästä osasta on veronalaista pääomatuloa 85 prosenttia ja verovapaata tuloa 15 prosenttia.

Jos osinko on yli 8 prosenttia osakkeen matemaattisesta arvosta, ylimenevästä osasta 75 prosenttia on veronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa .

Luonnollisen henkilön tai kotimaisen kuolinpesän elinkeinotoimintaan tai maatalouteen kuuluvasta osingosta on 85 prosenttia veronalaista elinkeinotuloa tai maatalouden tuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa, jos osinko on saatu julkisesti noteeratulta yhtiöltä. Jos osinko on saatu muulta kuin julkisesti noteeratulta yhtiöltä, osingosta on 75 prosenttia veronalaista elinkeinotuloa tai maatalouden tuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa

Osinkona verotetaan aina myös varojen jako julkisesti noteeratun osakeyhtiön vapaan oman pääoman rahastosta. ”

 

Myös muun kuin julkisesti noteeratun osakeyhtiön varojen jako vapaan oman pääoman rahastosta verotetaan lähtökohtaisesti osinkona. Varojen jako verotetaan kuitenkin luovutuksena siltä osin kuin verovelvolliselle palautetaan hänen yhtiöön tekemänsä pääomansijoitus, jos pääomansijoituksen tekemisestä on varoja jaettaessa kulunut enintään kymmenen vuotta ja jos hän esittää luotettavan selvityksen siitä, että luovutuksena verottamisen edellytykset täyttyvät.

Muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön varojen jakoa koskee siirtymäsäännös. Siltä osin kuin varojen jako sisältää pääomansijoituksia, jotka on tehty ennen 1.1.2014, sovelletaan varojen jaon verotukseen aikaisempia säännöksiä vielä verovuosina 2014 ja 2015. Uusia säännöksiä sovelletaan tällöin vasta varojen jakoon, joka saadaan verovuonna 2016 tai sen jälkeen Lisäksi uusia säännöksiä sovelletaan jo verovuosina 2014 ja 2015 saatuun varojen jakoon, jolla palautetaan yhtiöön 1.1.2014 tai sen jälkeen tehtyjä pääomansijoituksia.”

 

 

” Muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön maksamasta osingosta ja sen sijaan maksetusta sijaisosingosta on toimitettava 7,5 prosentin suuruinen ennakonpidätys, jos saajana on luonnollinen henkilö tai kotimainen kuolinpesä. Ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin 28 prosentin suuruisena 150 000 euroa ylittävältä osingon määrältä vuodesta 2015 alkaen. Säännöksen tarkoituksena on, että ennakonpidätys toimitetaan 28 prosentin mukaan siltä osin kuin saajan samalta yhtiöltä verovuonna saamien osinkojen määrä ylittää 150 000 euroa, jotta ennakkoperinnässä ja lopullisessa verotuksessa maksettavat veron määrät vastaavat mahdollisimman hyvin toisiaan. Osingon maksajan on seurattava samalle saajalle maksamiensa osinkojen 150 000 euron rajan ylittymistä. Vuonna 2014 alkaen ennakonpidätys oli 27 prosenttia siltä osin kuin saajan samalta yhtiöltä verovuonna saamien osinkojen määrä ylitti 150 000 euroa.”

 

 

Elokuussa taas näiden pariin.

Tarvittaessa tavoitettavissa matkapuhelimesta:

TL 040 5044273,

OW 0400 211 900 ja

CS 040 539 8598.

 

Samma på svenska och översätts vid önskan.

 

Hyvää kesää / Ha en fin sommar!

 

Christian, Olli & Tom